DataSurge: When Performance Matters

שירותים

פתירת בעיות ביצועים

אנו נפתור את בעיות הביצועים שלך אם תבחר להשתמש בשירותנו ותיישם את המלצותינו.

ראשית אנו קובעים את יעדי הביצועים שלך ואת אמת המידה לביצועים המשמשת במהלך ההתקשרות להערכת ההתקדמות.

לאחר מכן אנו מזהים במהירות צווארי בקבוק בביצועים באמצעות עדויות כמותיות.

באמצעות ראיות אלה, אנו נותנים עדיפות לפעולה מתקנת על בסיס שילוב של חומרת ההשפעה על הביצועים והקלות בה ניתן ליישם את הפעולה המתקנת.

הגישה שלנו היא איטרטיבית, ומיישמת פעולות מתקנות במהירות. הסיבה לכך היא שפעולה מתקנת עלולה לשנות את פרופיל הביצועים של המערכת שלך ובעקבות כך את סדר העדיפויות של ההתמודדות עם האתגרים הנותרים.

אנו מסכמים את סך הפעולות שבוצעו והשיפורים בהתאמה.

עיין ברשימת הלקוחות הגדולים שעזרנו להם להשיג את יעדי הביצועים שלהם.

ארכיטקטורה והנדסת ביצועים

אנו מבטיחים שפרויקט מערכות המידע שלך ישיג את יעדי הביצועים שלו.

ראשית אנו קובעים את יעדי הביצועים שלך ומחליטים יחד על המדדים שיגדירו תוצאה מוצלחת.

לאחר מכן אנו מתמודדים עם אתגר הביצועים שלך באמצעות גישה הוליסטית: מסתכלים על כל דבר, החל מארכיטקטורת היישומים הבסיסית, טופולוגיית שרתים ורשתות, מערכת הפעלה ותצורה של בסיס נתונים / אגם נתונים, כל הדרך עד קוד עיבוד נתונים, קוד יישום וכל קוד כלים אחר. היועצים שלנו מזהים במהירות כל מכשול בפניך להשגת יעדיך. לאחר מכן אנו מחליטים יחד איתך על תוכנית פעולה, בין אם מיישמים ישירות או מסייעים לצוות שלך ביישומה.

לבסוף, אנו מסכמים את הפעולות והשיפורים המתאימים שבוצעו.

עיין ברשימת הלקוחות הגדולים שעזרנו להם להשיג את יעדי הביצועים שלהם.